Privacyverklaring

De inhoud van deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 28 mei 2018.

 

Inleiding

Eemhof Watersport & Beachclub verwerkt persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van haar website. Wij doen dat om de bezoekers en gebruikers van onze website zo goed en zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Door de inhoud van ons privacy- en cookiebeleid (lees hier meer informatie over onze cookies) met je te delen, trachten we volledig transparant te zijn in de verschillende typen persoonsgegevens die wij verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken en wat de rechten van bezoekers en gebruikers van onze website zijn met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens door Eemhof Watersport & Beachclub geschiedt volledig overeenkomstig met de eisen die de wet (AVG; Algemene Verordening Gegevensbescherming) daaraan stelt. Ons privacy- en cookiebeleid kan worden aangepast als daar een wettelijke of anderzijds dringende reden toe is. Als zodanig is het dan ook raadzaam om ons privacy- en cookiebeleid periodiek te raadplegen.

 

Wie is Eemhof Watersport & Beachclub?

Eemhof Watersport & Beachclub is een watersportcentrum en horecalocatie in Zeewolde. Onze gediplomeerde instructeurs verzorgen diverse watersportlessen zoals zeilen, windsurfen en wakeboarden. Daarnaast is het mogelijk om materialen zoals surfboards, kano’s of een sloep van ons te huren.

Op onze locatie is tevens ruimte om een hapje te eten en een drankje te nuttigen. Onze beachclub is daarnaast af te huren voor feesten en vergaderingen.

Eemhof Watersport & Beachclub (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 39099198) is gevestigd op het adres Slingerweg 7 C (3896 LD) te Zeewolde. Als je vragen, opmerkingen of verzoeken hebt met betrekking tot ons privacy- en cookiebeleid, dan kun je ons te allen tijde een bericht sturen op het volgende e-mailadres: info@watersportcenter.nl. Geef je de voorkeur aan telefonisch contact, bel dan met het volgende telefoonnummer: +31 (0)36 – 52 28 448.

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt door Eemhof Watersport & Beachclub?

Om jou als bezoeker of gebruiker van onze website zo goed en zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn, verwerken wij de volgende categorieën aan persoonsgegevens.

 

Categorie ‘Directe persoonsgegevens’

 • voornaam
 • achternaam
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • overige persoonsgegevens die je middels correspondentie actief aan ons verstrekt

 

Categorie ‘Indirecte persoonsgegevens’

 • IP-adres
 • sessie ID
 • gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • type device (computer, tablet, smartphone, et cetera)
 • internetbrowser
 • besturingssysteem

 

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Wij hebben geenszins de intentie om persoonsgegevens te verzamelen over bezoekers en gebruikers van onze website die jonger zijn dan 16 jaar. Dit, tenzij zij daar expliciet toestemming toe hebben verkregen van ouder(s) of voogd. Aangezien wij niet kunnen controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar, raden wij ouder(s) of voogd dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kind(eren).

Een dergelijke betrokkenheid kan immers voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonsgegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het volgende e-mailadres: info@watersportcenter.nl. Op jouw eerste verzoek zal de verzamelde informatie door ons worden verwijderd.

 

Waarom worden de voornoemde persoonsgegevens door Eemhof Watersport & Beachclub verwerkt?

Door Eemhof Watersport & Beachclub worden jouw persoonsgegevens slechts verwerkt als gevolg van een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang. Er bestaan voor Eemhof Watersport & Beachclub een viertal doelen en grondslagen waarom persoonsgegevens worden verwerkt. Dit zijn de volgende.

 • om het gebruik van onze website te analyseren (teneinde de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren)
 • om contact op te kunnen nemen met jou als klant, potentiële klant of relatie (teneinde onze dienstverlening uit te kunnen oefenen)
 • om jou als klant, potentiële klant of relatie te kunnen informeren (teneinde u op de hoogte te kunnen stellen met betrekking tot wijzigingen in onze bedrijfsvoering, met betrekking tot wijzigingen in de door ons geleverde diensten en producten of met betrekking tot specifiek voor jou van toepassing zijnde relevante ontwikkelingen in ons vakgebied; al dan niet ingegeven door innovaties, wettelijke verplichtingen en dergelijken)

 

Hoe lang worden persoonsgegevens door Eemhof Watersport & Beachclub bewaard?

In algemeenheden kan worden gesteld dat Eemhof Watersport & Beachclub jouw persoonsgegevens niet langer bewaart dan dat noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw persoonsgegevens in eerste instantie door ons zijn verzameld. Dit, tenzij daartoe een wettelijke of anderzijds dringende verplichting bestaat. Wij hanteren de onderstaand gespecificeerde bewaartermijnen voor de door ons verwerkte persoonsgegevens.

CategorieBewaartermijn
Directe persoonsgegevensVoor onbepaalde tijd of zoveel korter als door wet- en regelgeving van ons wordt verwacht
Indirecte persoonsgegevensVoor onbepaalde tijd of zoveel korter als door wet- en regelgeving van ons wordt verwacht

 

Delen van persoonsgegevens

Eemhof Watersport & Beachclub zal in geen geval jouw persoonsgegevens verkopen aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Om invulling te kunnen geven aan de uitvoering van onze overeenkomst met jou kunnen door Eemhof Watersport & Beachclub organisaties worden ingeschakeld die als dienstverlener optreden.

Met organisaties die in onze opdracht jouw persoonsgegevens verwerken, sluiten wij verwerkersovereenkomsten om te bewerkstelligen dat zij tenminste eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens waarborgen als dat door Eemhof Watersport & Beachclub geschiedt. Dergelijke organisaties dienen dan ook niet te worden beschouwd als ‘derde ontvangers’, maar juist als verwerkers. Voor jou als klant, potentiële klant of relatie van Eemhof Watersport & Beachclub blijven wij verantwoordelijk voor verwerkingen door onze dienstverleners.

Momenteel worden jouw persoonsgegevens door ons gedeeld met de onderstaand gespecificeerde organisaties als gevolg van het feit dat wij gebruikmaken van de door hen geleverde producten en diensten.

VERWERKING TEN BEHOEVE VAN ANALYSE EN VERBETERING VAN ONZE DIENSTVERLENING

 • Leverancier webhosting: ontvangt automatisch data die jij als bezoeker of gebruiker van de website van Eemhof Watersport & Beachclub achterlaat op de in gebruik zijnde webserver(s), bijvoorbeeld door te navigeren over onze website of door contact met ons op te nemen middels webformulieren of per e-mail
 • Leverancier analytische programmatuur: ontvangt automatisch data die jij als bezoeker of gebruiker van de website van Eemhof Watersport & Beachclub achterlaat op de in gebruik zijnde webserver(s) als gevolg van het feit dat Eemhof Watersport & Beachclub gebruikmaakt van de door leverancier ter beschikking gestelde analytische programmatuur
 • Leverancier marketing programmatuur: ontvangt automatisch data die jij als bezoeker of gebruiker van de website van Eemhof Watersport & Beachclub achterlaat op de in gebruik zijnde webserver(s), bijvoorbeeld door te navigeren over onze website.
 • Online marketingpartner: ontvangt gegevens met betrekking tot jouw bezoek aan onze website en met betrekking tot jouw reservering bij Eemhof Watersport & Beachclub

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Op basis van geautomatiseerde verwerkingen worden door Eemhof Watersport & Beachclub geen besluiten genomen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. In casu betreft het besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar menselijke (ter illustratie van een medewerker van Eemhof Watersport & Beachclub) tussenkomst toe is benodigd.

 

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als klant, potentiële klant of relatie van Eemhof Watersport & Beachclub heb je het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door Eemhof Watersport & Beachclub in te trekken, bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Eemhof Watersport & Beachclub en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Met gegevensoverdraagbaarheid wordt bedoeld dat jij bij ons een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken naar jou of naar een ander (een door jou genoemde organisatie) te laten sturen. Het overdragen van gegevens kan bijvoorbeeld geschieden middels een digitaal .xlsx-bestand (Microsoft Excel).

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar het volgende e-mailadres info@watersportcenter.nl.

Om er zeker van te zijn dat een verzoek inzake persoonsgegevens door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone; de strook met nummers onderaan jouw paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit, ter bescherming van jouw privacy. Opvolgend zullen wij zo spoedig mogelijk, maar tenminste binnen een viertal weken, reageren op jouw verzoek.

Wij doen ons uiterste best om jouw recht op privacy te respecteren. Als je van mening bent dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving, dan vernemen wij dat als vanzelfsprekend graag. Bovendien willen wij jou erop wijzen dat je desgewenst de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens): https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Links

Op de website van Eemhof Watersport & Beachclub worden diverse verwijzingen gegeven naar websites van externen. Eemhof Watersport & Beachclub is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze externen persoonsgegevens verwerken. Wens je daarover meer informatie te vergaren, raadpleeg dan het privacybeleid van de desbetreffende organisatie.

 

Hoe Eemhof Watersport & Beachclub jouw persoonsgegevens beveiligt

Eemhof Watersport & Beachclub neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens bijzonder serieus en derhalve worden door ons passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens door ons niet goed worden beveiligd of aanwijzingen van misbruik hebt, neem dan vooral zo spoedig mogelijk contact met ons op via het e-mailadres: info@watersportcenter.nl.

Om je een indruk te geven van de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens beveiligen, is onderstaand een overzicht gespecificeerd met maatregelen die door ons worden aangewend.

 • de webserver van Eemhof Watersport & Beachclub bevat beveiligingssoftware (waaronder een firewall)
 • gegevensoverdracht met de webserver van Eemhof Watersport & Beachclub vindt plaats via een internetverbinding die is beveiligd conform het TLS-protocol (zie hiertoe de vermelding van ‘https’ en het groen gekleurde hangslotje in jouw adresbalk)
 • DKIM, SPF en DMARC (drie internetstandaarden) worden door ons toegepast om te voorkomen dat je uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, kunnen worden beschouwd als spam of zijn bedoeld om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) die door Eemhof Watersport & Beachclub wordt gehanteerd ten behoeve van het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres (gedurende het omzetten voegen we een digitale handtekening toe die voorkomt dat je kunt worden omgeleid naar een onjuist IP-adres)

Heb je een vraag of
wil je advies op maat?

Machteld helpt je verder!

cta-image